Wednesday, July 22, 2015

Dilbert น้ำเกลือ Journal [ Salina , แคนซัส ] กรกฎาคม 7,2003 หน้า : 20
Dilbert

น้ำเกลือ Journal [ Salina , แคนซัส ] กรกฎาคม 7,2003 หน้า : 20

แครอลออกจากเว็บไซต์ของบริษัทของเราในการพิมพ์และใส่มันลงไปในแฟ้มเอกสารเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นการอ้างอิง

โอเคและผมจะแปลงเป็นผู้นำกลุ่มที่จะทำให้ง่ายขึ้น

และฉันจะทำให้สิ่งนั้นของพจนานุกรม Albert (" " หมายถึง stupier ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ทำให้เขาออกไปเสียจากสิ่งนี้


แหล่งที่มา :
http://www.newspapers.com/image/3475055
Post a Comment